Súkromná
psychologická
prax

PhDr. Dana Žemberyová
Súkromná psychologická prax
Šalviová 46
821 01 Bratislava
Tel.: 0907/753287
e-mail: info@psychologickaprax.sk
 

Profesionálny životopis:

V roku 1984 som ukončila štúdium psychológie na FFUK v Bratislave. 4 roky som pracovala ako pracovný psyhológ so zameraním na výber a diagnostiku pracovníkov pre strojársky podnik. Od roku 1989 som bola zamestnaná v Pedagogicko-psychologickej poradni ako psychológ, so zameraním na prácu s deťmi a rodičmi. Od r. 1997 som v rámci psychologickej poradne pracovala ako vedúca Centra výchovnej a psychologickej prevencie, ktoré sa zameriavalo na riešenie problematiky prevencie drogových závislostí, šikanovania a iných protispoločenských javov. Od seprembra 2005 pracujem v súkromnej psychologickej praxi.


Ďalšie vzdelávanie, výcviky, a kurzy:
V r. 1985 som vykonala štátnu rigoróznu skúšku v odbore psychológia.
V nasledujúcich rokoch som sa zúčastnila mnohých odborných kurzov a seminárov s týmto zameraním:
- Kurz konverzačnej a kooperatívnej hypnoterapie – Ericksonovský prístup
- Špecifické vývinové poruchy učenia
- Seminár v používaní Luscherovho farbového testu
- Tanečno-divadelná terapia
- Stavanie rodinných systémov
- Bioenergetická analýza
V r. 1992 – 1996 som absolvovala psychoterapeutický výcvik v Somatickej psychoterapii – Biosyntéze v rozsahu 1300 hodín, ktorý bol vedený zahraničnými lektormi.
V roku 1997 som obdržala, osvedčenie o oprávnení vykonávať psychologickú činnosť od Slovenskej komory psychológov.
Som členkou Slovenskej komory psychológov, Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti, Asociácie pre psychoterapiu zameranú na telo.